Avia līgums

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS

VISPĀRĒJĀ DAĻA
TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS:
1.1. TŪROPERATORS Edem-Tour SIA (kurš ir kompleksā tūrisma pakalpojuma organizētājs) sagatavo, TŪRISMA AĢENTŪRA pārdod, bet KLIENTS pērk tūrisma pakalpojumu — CEĻOJUMU, saskaņā ar šo LĪGUMU.
1.2. Parakstot šo līgumu, KLIENTS apstiprina, ka AĢENTŪRA ir nodrošinājusi viņam izvēles iespējas un CEĻOJUMU KLIENTS ir izvēlējies starp vairākiem alternatīviem piedāvājumiem
2. APMAKSAS NOTEIKUMI:
2.1. CEĻOJUMA cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti, LĪGUMA Speciālās daļas sadaļā "Pakalpojumi, kas ietverti kompleksā tūrisma pakalpojuma cenā".
2.2. CEĻOJUMA cena tiek maksāta sekojošā kārtībā:
2.2.1. piesakoties uz CEĻOJUMU, KLIENTS iemaksā TŪRISMA AĢENTŪRAI avansa maksājumu 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no CEĻOJUMA kopējās summas;
2.2.2. CEĻOJUMA samaksu pilnā apmērā KLIENTS un KLIENTA ceļabiedri veic ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas pirms CEĻOJUMA sākuma.
2.2.3. Par apmaksas kavējumu šajā LĪGUMĀ paredzēto maksājumu noteiktos termiņos KLIENTAM /TŪRISMA AĢENTŪRAI ir pienākums apmaksāt TŪROPERATORAM līgumsodu 1(viens)% apmērā no noteiktās ceļojuma pilnas summas par katru nokavēto dienu. Norādīta līgumsoda apmaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
2.3. TŪROPERATORS ir tiesīgs atsevišķos gadījumos noteikt atšķirīgu apmaksas kārtību un termiņus, par to informējot TŪRISMA AĢENTŪRU/ KLIENTU vai KLIENTA ceļabiedrus, izdarot attiecīgās piezīmes LĪGUMA Speciālajā daļā.
2.4. Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts savlaicīgi, brīdī, kad KLIENTS piesakās CEĻOJUMAM. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši TŪRISMA AĢENTŪRAS norādījumiem.
2.5. CEĻOJUMA cena var palielināties Latvijas Republikas likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā no degvielas cenām, lidostu nodokļu, nodevu un valūtas kursa pieauguma, vai citu no TŪROPERATORA neatkarīgu apstākļu dēļ. Cenas palielināšanas (samazināšanas) kārtība ir sekojošā: pakalpojuma cena tiek palielināta vai samazināta atbilstoši summai, par kuru sniegtā pakalpojuma atsevišķā pozīcija tiek samazināta vai palielināta.
2.6. KLIENTAM ir tiesības uz CEĻOJUMU cenas samazināšanu, ievērojot 2.5.punktā paredzēto kārtību un gadījumus.
2.7. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, KLIENTS nosūta maksājuma apstiprinājumu vai tā kopiju uz AĢENTŪRAS e-pastu.
Bankas maksu par bankas pārskaitījumu sedz KLIENTS. Par maksājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir saņemts AĢENTŪRAS bankas norēķinu kontā.
3. TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1. Nodrošināt CEĻOJUMU KLIENTAM atbilstoši šī līguma nosacījumiem, LR likumdošanas, Eiropas Savienības saistošajo normatīvo aktu un jo sevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – VDAR) noteiktajām prasībām;
3.2. TŪROPERATORS organizē CEĻOJUMU KLIENTAM saskaņā ar attiecīgo CEĻOJUMA programmu. Padomi Tūristam ir atrodami TŪROPERATORA tīmekļa vietnē https://edemtour.lv un citi materiāli, kas apraksta ceļojumu. TŪROPERATORA mājas lapā https://edemtour.lv tiek publicēta visa jaunākā un aktuālā informācija par attiecīgo CEĻOJUMU un izmaiņām tā programmā.
3.3. TŪROPERATORS atbild par KLIENTAM piedāvātā CEĻOJUMA izpildi, kā tas ir paredzēts CEĻOJUMA programmā un LĪGUMA Speciālajos noteikumos, neatbild par gadījumiem un kompensācija netiek maksāta, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majeure (ārkārtēju, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu gadījumā, kā arī tādu notikumu dēļ, ko TŪROPERATORS nevarēja paredzēt vai
novērst, tai skaitā tehniskas problēmas ar transportu, no kurām nevarēja izvairīties, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.
TŪROPERATORS neatbild un kompensāciju neizmaksā arī par autopārvadātāju un aviopārvadātāju darbībām saistībā ar pasažieru un bagāžas pārvadājumiem , taču KLIENTS ir tiesīgs prasīt, bet TŪROPERATORAM ir jāaprēķina cenas samazinājums, ja šāds samazinājums ir veidojies sakarā ar minēto neparedzēto apstākļu iestāšanos.
3.4. CEĻOJUMA veiksmīgas un drošas norises interesēs vai, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ, kā arī force majeure (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) apstākļu gadījumā, TŪROPERATORS ir tiesīgs veikt izmaiņas CEĻOJUMA programmā un / vai cenā, par to attiecīgi paziņojot KLIENTAM.
3.4.1. Gadījumā, ja TŪROPERATORS nespēj izpildīt Līgumu force majeure apstākļu dēļ, PUSES vienojas, ka:
3.4.1.1. TŪROPERATORS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, atmaksājot KLIENTAM samaksāto naudu par CEĻOJUMU brīdī, kad attiecīgais pakalpojuma sniedzējs (piemēram, viesnīcas, aviokompānijas, transporta kompānijas, gidi, u.c.) atmaksās TŪROPERATORAM tā samaksātās naudas summas par CEĻOJUMA organizēšanu, vai 
3.4.1.2. TŪROPERATORS piedāvā KLIENTAM līdzvērtīgu braucienu. Gadījumos, kuri paredzēti Ministru Kabineta noteikumu 380 (Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem), TŪROPERATORS apņemas atmaksāt iemaksāto naudu Klientam 14 dienu laikā.
3.5. Ja TŪROPERATORAM pirms CEĻOJUMA ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst CEĻOJUMA programmai, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts CEĻOJUMA programmā un būtiski negroza CEĻOJUMA mērķi un nolūkus.
3.6. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa/aviokompānijas maiņa. Šādā gadījumā KLIENTAM, cik tas tehniski ir iespējams, autobusā/lidmašīnā tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta.
3.6.1. KLIENTS ir informēts, ka aviopārvadājuma pakalpojuma sniedzējs var mainīt izlidošanas laiku pēc saviem ieskatiem, nenorādot izmaiņu iemeslus. Šādos gadījumos KLIENTS apņemas neizvirzīt pretenzijas pret TŪROPERATORU
3.7. Saskaņā ar viesnīcu iespējām TŪROPERATORAM ir tiesības izvietot KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros, t.sk. vairākus ģimenes locekļus.
3.8. Ja KLIENTS tiek izmitināts viens, jo viņam nav atrasts numura biedrs, vai KLIENTS pats vēlas tikt izmitināts vienvietīgajā numurā, viņam par to ir jāveic piemaksa saskaņā ar cenrādi programmā.
3.9. TUOPERATORS neatbild par CEĻOJUMA izmaiņām (izmaiņām pakalpojumu programmā) trešo personu rīcības vai bezdarbības dēļ, kas saistīts ar atteikumu KLIENTAM vīzas saņemšanai, nesavlaicīgu lēmumu pieņemšanu vīzas izsniegšanai. Ja KLIENTS/I nesaņem iebraukšanas vīzu un pie tā nav vainojama TUROPERATORA, naudas summa netiek atmaksāta. Ja CEĻOJUMUS tiek atlikts vai pagarināts no TUROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ, ar to saistītos papildus izdevumus sedz KLIENTS un/vai KLIENTI no saviem finansiāliem lĪdzekļiem, ja ar OPERATORU nav panākta cita vienošanās.
3.10. Gadījumā, ja TŪROPERATORAM pirms CEĻOJUMA sākuma ir nepieciešams būtiski mainīt kādu būtisku LĪGUMA noteikumu, to nekavējoties paziņo KLIENTAM un nodrošina iespēju:
3.10.1. iepazīties ar CEĻOJUMA sniegšanas papildnoteikumiem un akceptēt tos;
3.10.2. pieprasīt aizstāt CEĻOJUMU ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes ceļojumu pakalpojumiem (ja TŪROPERATORS tādu var nodrošināt). Šajā gadījumā puses vienojas par kārtību, kādā KLIENTS samaksā par augstākas kvalitātes ceļojumu pakalpojumiem, sedzot cenas starpību. Ja piedāvātajiem ceļojumu pakalpojumiem ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, cenas starpība tiek izmaksāta KLIENTAM;
3.10.3. Atkāpties no līguma un saņemt par ceļojumu samaksāto naudas summu.
4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
4.1. No KLIENTA saņemto KLIENTA un pārējo Ceļotāju personas datu saņēmējs ir TŪROPERATORS Edem-Tour SIA , kurš ir kompleksā tūrisma pakalpojuma organizētājs. Personas dati tiks izmantoti tikai nodošanai sekojošiem saņēmējiem:
4.1.1. aviokompānijai, kura nodrošinās ceļotājiem pasažieru un bagāžas aviopārvadājuma pakalpojumu čartera vai regulārajā lidojumā,
4.1.2. transfēra kompānijai, kura nogādās Ceļotājus no lidostas galamērķa valstī uz viesnīcu un pēc tam atpakaļ no viesnīcas uz lidostu,
4.1.3. KLIENTA izvēlētajai viesnīcai ceļojuma galamērķa valstī,
4.1.4. KLIENTA izvēlētajai dzīvības un veselības apdrošināšanas sabiedrībai, kura veiks Tūrista un/vai pārējo ceļotāju dzīvības un veselības apdrošināšanu,
4.1.5. kā arī atsevišķos gadījumos attiecīgās ārvalsts vēstniecība.
4.1.6. Šiem personas datu saņēmējiem personas dati tiks nodoti minimāli nepieciešamajā apjomā, kas pamatoti nepieciešams, lai varētu tikt sniegts attiecīgais tiešais pakalpojums. Nekādām citādākām vajadzībām Tūrista sniegtie personas dati netiks izmantoti.
4.1.7. TŪROPERATORS apliecina, ka ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu no klientiem saņemto personas datu aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī VDAR prasībām, kā arī parakstījusi ar Tūrisma Operatoru Fizisko personu datu aizsardzības līgumu.
4.2. Tūrisma Operatoram ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos un VDAR noteiktajā kārtībā dzēst visu informāciju par Tūristu un pārējiem Ceļotājiem gadījumā, ja attiecīgs pieprasījums ir saņemts no attiecīgā datu subjekta.
4.3. KLIENTS un pārējie Ceļotāji ir informēti, ka gadījumos, kad ceļojuma galamērķis atrodas ārpus Eiropas SavienTbas teritorijas, uz kuru neattiecas VDAR prasības, šādā gadījumā tūrisma
4.4. Tūrisma Operators nevar garantēt to personas datu drošību, kas tiek nodoti aviokompānijai (vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums), transfēra kompānijai (vārds, uzvārds) vai viesnīcai (vārds, uzvārds, dzimšanas datums). Tūrists un pārējie Ceļotāji piekrīt saņemt Ceļojumu ar šādu nosacījumu.
4.5. Ja KLIENTS uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības, kas saistītas ar personas datiem, KLIENTAM ir tiesības nekavējoties sazināties ar Aģentūru un/vai TŪROPERATORU pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., pa tālruņa numuru +371 67282183 vai adresē: Aspāzijas bulvāris 32-305, Rīga, LV-1050, Latvia. KLIENTAM ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, LV-1050, Rīga, Latvija; Tel. +371 6722
3131; Fakss: +371 6722 3556; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; mājas lapa: http://www.dvi.gov.lv.
4.6. AĢENTŪRA un TŪROPERATORS KLIENTA personas datus apstrādā ne ilgāk, kā pieprasa norādītie personas datu apstrādes mērķi vai paredz piemērojamie normatīvie tiesību akti, ja tajos noteikts ilgāks datu glabāšanas termiņš.

Search

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus
Lai šī tīmekļvietne darbotos, tiek izmantotas nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus var tikt izmantotas analītiskās un mārketinga sīkdatnes. Detalizēta informācija par izmantotajām sīkdatnēm pieejama uzklikšķinot “Sīkāk” un Sīkdatņu politikā.