Индивидуальные услуги по планированию путешествий обладают рядом преимуществ для тех путешественников, которые хотят получить максимальную отдачу от своих поездок. 
Вот некоторые из ключевых преимуществ использования услуги индивидуального планирования поездок от Edem-Tour: 
Индивидуальный маршрут: одно из самых больших преимуществ индивидуального планирования поездки заключается в том, что вы можете выбрать индивидуальный маршрут, соответствующий вашим интересам, предпочтениям и бюджету. С целью создания персонализированного предложения наш менеджер выяснит ваши потребности и желания и составить план поездки, включающий все мероприятия и достопримечательности, которые вы хотите посетить. 
Экономия времени: планирование поездки может оказаться утомительным занятием и потребовать от вас много времени, а это особенно обременительно если у вас нет большого опыта в планировании поездок. С услугой индивидуального планирования поездки вы можете сэкономить время и избежать стресса, пытаясь спланировать все самостоятельно. 
Советы эксперта: наши менеджеры обладают знаниями и опытом, что позволяет предоставить вам ценные советы при планировании путешествий. Они всегда подскажут лучшие места для посещения, лучшее время для посещения и лучший способ передвижения. Они также могут рассказать о местных обычаях, культуре и кухне, что поможет вам получить более аутентичный опыт путешествия. 
Доступ к эксклюзивным предложениям и скидкам. Наша компания имеет доступ к эксклюзивным предложениям и скидкам на авиабилеты, отели, туры и мероприятия, недоступные для широкой публики. Это может помочь вам сэкономить деньги на поездке и уложиться в бюджет без потери качества. 
Душевное спокойствие: когда вы пользуетесь услугой индивидуального планирования тура, вы можете быть спокойны, зная, что ваша поездка в надежных руках. Наши сотрудники позаботится обо всех деталях, от бронирования авиабилетов и проживания до организации транспорта и мероприятий. Это поможет вам расслабиться и насладиться поездкой, не беспокоясь об организационных мероприятиях.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Mēs, “Edem-Tour” SIA (turpmāk – “Edem-Tour” un/vai “Mēs”), kā viens no lielākajiem tūrisma līderiem Latvijā, sniedzam arvien jaunus, mūsdienu standartiem atbilstošus pakalpojumus. EDEM-TOUR ir svarīgas ne tikai ērtības un iespējas, ko nodrošina Mūsu piedāvātie pakalpojumi, bet arī personu privātuma aizsardzība. Mēs ieguldām resursus un savā ikdienas darbībā rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti.
1.2. Šīs politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā EDEM-TOUR rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personu datus, proti, palīdzēt saprast kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem.
1.3. Apstrādājot personas datus, EDEM-TOUR ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus.
1.4. Šī Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kuru personas datus apstrādā EDEM-TOUR. Attiecībā uz jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, atsevišķi sniedzam papildu informāciju.
1.5. Šī Privātuma politika neattiecas uz citu komersantu veiktajiem datu apstrādes pasākumiem, tai skaitā, ja apmeklējat cita komersanta mājas lapu vai izmantojat tā pakalpojums, tiem piekļūstot caur EDEM-TOUR tīklu. Šādos gadījumos aicinām iepazīties ar attiecīgā komersanta sniegtajām personas datu drošības garantijām.
1.6. Šo Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršāku, tomēr lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem:
1.6.1. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu.
1.6.2. Anonimizēti dati – informācija, kas vairs nav attiecināma uz fizisku personu, jo visi personu identificējošie elementi ir izslēgti no personas datu kopas.
1.6.3. Profilēšana – jebkāda veida automatizēta Personas datu apstrāde, kas izpaužas kā Personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.
1.6.4. Pakalpojumi – jebkāda veida pakalpojumi un preces, ko EDEM-TOUR piedāvā un sniedz tiešsaistē vai klātienē.


2. Kā EDEM-TOUR iegūst Personas datus?

2.1. Informācija, ko iegūstam par personu, ir atkarīga no darījuma satura, tostarp pieteiktā vai izmantotā Pakalpojuma. Tāpat iegūstam arī tādu informāciju, kādu Mums sniedz jebkāda veida sadarbības ietvaros.
2.2.Personas datus varam saņemt vairākos veidos, tai skaitā:
2.2.1. datu subjekts EDEM-TOUR sniedzis savus Personas datus, t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar EDEM-TOUR, piemēram, noslēdzot līgumu, izmantojot EDEM-TOUR Pakalpojumu, piesakoties jaunumu saņemšanai, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma vai lūguma izskatīšanai, apmeklējot EDEM-TOUR klientu centrus, sazinoties ar Mums EDEM-TOUR informatīvajos kanālos, tai skaitā sociālajos tīklos, apmeklējot EDEM-TOUR rīkotos pasākumus vai atbalstītās aktivitātes;
2.2.2. dati tiek radīti, izmantojot EDEM-TOUR Pakalpojumu vai tīklu, piemēram, veicot zvanu, apmeklējot vai lietojot EDEM-TOUR mājas lapu un lietotnes. Izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, piemēram, tiek radīti elektronisko sakaru metadati;
2.2.3. EDEM-TOUR var saņemt datus no citiem avotiem, piemēram, ja esat pieteicis saziņu ar EDEM-TOUR pie citiem pakalpojumu sniedzējiem vai sadarbības partneriem vai ja piedalāties kādā no EDEM-TOUR rīkotajiem pasākumiem, kura laikā var tikt uzņemti fotoattēli vai veikts video attēla ieraksts, par ko iepriekš sniegta informācija;
2.2.4. lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošinātu ilgtermiņa sadarbību un kredītriska pārvaldību, EDEM-TOUR var būt nepieciešamība datus pieprasīt arī no publiski pieejamiem reģistriem, tai skaitā kredītinformācijas un parādnieku datu bāzēm;
2.2.5. Pakalpojumu nodrošināšanā, kas saistīta ar atlikto maksājumu vai finansiāla atbalsta sniegšanu, kredītinformācijas, tostarp parādsaistību novērtēšana ir būtiska un neatņemama sadarbības sastāvdaļa. Tas dod iespēju rūpēties par personas spēju pildīt uzņemtās saistības un nodrošināt atbilstīgu finanšu pārvaldību;
2.2.6. apmeklējot EDEM-TOUR mājas lapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko informējam mājas lapas apmeklējuma laikā. Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama šīs politikas 8. punktā.


3. Kādus Personas datus EDEM-TOUR iegūst?

3.1. Atkarībā no izmantotā Pakalpojuma vai sadarbības Personas datu veidi var atšķirties. Vispārīgi Personas datu veidus iedalām šādās kategorijās:
3.1.1. Personas pamatdati. Personu identificējošie dati, tai skaitā, kontaktu un komunikācijas dati, piekrišanu dati, pakalpojumu un pilnvaru dati, norēķinu, kredītvēstures un parādu piedziņas dati, personas vizuālie dati (foto, video u.tml.), personas dokumentu dati u.c.
3.1.2. Bērnu dati. Dati par nepilngadīgām personām. Bērnu datus apstrādājam tikai noteiktos apstākļos, piemēram, ja tas ir saistīts ar atsevišķu darījumu nodrošināšanu, tostarp vecākam vai attiecīgajam likumīgajam pārstāvim, kā arī gadījumos, kad tas ir nepieciešams un atļauts saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja šāda datu apstrāde ir patiešām nepieciešama, EDEM-TOUR pielieto papildu pūles, lai pārliecinātos, ka apstrāde ir atbilstoša.
3.1.3. Atrašanās vietas dati.


4. Kā EDEM-TOUR izmanto Personas datus?

4.1. EDEM-TOUR apstrādā Personas datus, lai nodrošinātu Pakalpojumus, efektīvu apkalpošanu, sadarbību, pasākumu organizēšanu un citas ar EDEM-TOUR darbību saistītās darījumu un sociālas aktivitātes.
4.2.Personas datu drošības nolūkos, lai izvairītos no atkārtotas identifikācijas, dodam priekšroku Anonimizētu datu apstrādei. Tomēr sniegtā Pakalpojuma, sadarbības vai pasākuma būtība bieži vien rada nepieciešamību apstrādāt identificējamas Personas datus.
4.3. EDEM-TOUR veic automatizētu Personas datu apstrādi. Tas nodrošina iespēju ātrāk izskatīt pieteiktos jautājumus vai pieprasījumus, piemēram, individuālā veidā informēt personu par tai pieejamo Pakalpojumu klāstu un tā pielāgošanas iespējām konkrētām interesēm un vajadzībām. Papildus iepriekšminētajam, automatizēta datu apstrāde dod iespēju operatīvi sniegt atbildi, kas citādā gadījumā būtu jāveic manuāli un prasītu daudz ilgāku laiku.
4.4.Pārbaudot personas kredītspēju atsevišķu Pakalpojumu sniegšanas gadījumā, lai pārliecinātos par datu subjekta iespējām izpildīt maksājuma saistības, var tikt veikta individuāla automatizēta datu apstrāde. EDEM-TOUR var pieprasīt informāciju no ārējām datu bāzēm (t.sk. kredītinformācijas un parādnieku reģistriem).
Gadījumā, ja EDEM-TOUR rodas šaubas par datu subjekta iespējām izpildīt maksājuma saistības, atsevišķu Pakalpojumu sniegšana var tikt atteikta daļēji vai pilnībā. Taču personai vienmēr ir iespēja arī citā veidā sniegt EDEM-TOUR informāciju, kas pamato personas spēju pildīt izvēlētā darījuma saistības.
4.5.Automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu veicam tikai uz datu subjekta sniegtas piekrišanas vai līguma (darījuma nodrošināšana) pamata. Atsevišķos gadījumos varam to veikt arī uz leģitīmas intereses pamata, ja to pieļauj attiecīgie normatīvie akti.
4.6. EDEM-TOUR veic arī profilēšanu. Lai labāk izprastu personas vajadzības un attiecīgi attīstītu personu vēlmēm un interesēm piemērotākos Pakalpojumus, EDEM-TOUR var ņemt vērā, piemēram, ar personu veikto līdzšinējo sadarbību, tostarp darījumu ilgumu, apjomu, saturu, personas veiktos maksājumus, sniegtās vēlmes, vajadzības u.tml. Tas dod iespēju veidot pieeju katrai situācijai individuāli, tostarp novērtēt, ja ar personu EDEM-TOUR ir ilglaicīga sadarbība un nepieciešams panākt kompromisu izņēmuma gadījumos, lai risinātu kādu nestandarta jautājumu. Izmantojot profilēšanu tiešās tirgvedības kontekstā, varam personai izteikt tai atbilstošus piedāvājumus, taču ņemam vērā katra datu subjekta tiesības lūgt pārtraukt šādu datu apstrādi, atsaucot sniegto piekrišanu, vai, ja tā veikta, pamatojoties uz leģitīmu interesi – izteikt iebildumu pret savu datu apstrādi šādam mērķim.
4.7.Profilēšana tiek veikta, ievērojot normatīvo aktu prasības. Šādas datu apstrādes tiesiskais pamats var būt gan fiziskas personas sniegta piekrišana, gan atsevišķos gadījumos - EDEM-TOUR leģitīmā interese, vai cits normatīvajos aktos noteikts pamats.
4.8. Ikvienam datu subjektam ir iespēja lūgt EDEM-TOUR pārskatīt automatizētu individuālu lēmumu, tostarp, kas pieņemts profilējot. Tāpat tiesības lūgt pārskatīt automatizētu individuālu lēmumu un tiesības lūgt piesaistīt EDEM-TOUR speciālistus lēmuma izvērtēšanā ir arī gadījumos, kad lēmums par pakalpojumu sniegšanas atteikumu saistībā ar nepietiekamu kredītspēju. Šādā gadījumā, ja uzskatāt, ka kāda informācija, kas var mainīt šādu lēmumu, nav bijusi EDEM-TOUR rīcībā, aicinām to sniegt, vēršoties jebkurā EDEM-TOUR klientu centrā vai sazinoties ar Mums EDEM-TOUR informatīvajos kanālos.
4.9. Lai veicinātu Pakalpojumu attīstību vai veiktu cita veida novērtējumu, EDEM-TOUR apkopo statistiku.
4.10. EDEM-TOUR apstrādā Personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem, tai skaitā, EDEM-TOUR leģitīmām interesēm, piemēram:
4.10.1. Pakalpojumu kvalitātes kontrolei un viedokļa noskaidrošanai. Mērķis attiecas uz darbībām, ko nepieciešams veikt, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.
4.10.2. Pieteikto jautājumu risināšanai. Mērķis attiecas uz datu subjekta un EDEM-TOUR savstarpējo saziņu, tostarp personas iesniegtiem pieteikumiem, iesniegumiem vai jebkuru kontaktu (t.sk. pa pastu, e-pastu u.c.). Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma), tostarp pieteiktā jautājuma pamata.
4.10.3. Pakalpojumu sniegšanai un līguma izpildes nodrošināšanai. Mērķis attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un noslēgto līgumu (darījumu) izpildi. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
4.10.4. Norēķinu administrēšana. Mērķis attiecas uz norēķinu ar personu ietvaros veiktajām aktivitātēm. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
4.10.5. Līguma slēgšana/grozīšana. Mērķis attiecas uz jauniem pieteikumiem esošam vai jaunam darījumam, tostarp pakalpojumiem, piemēram, e-veikalā, klientu centros, jebkurā pieteikuma formā. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
4.10.6. Parādu piedziņa. Mērķis attiecas uz ar parāda piedziņu saistītām darbībām, tai skaitā saņemt, saglabāt un apstrādāt parāda piedziņai nepieciešamos datus, kā arī sniegt un ievietot informāciju par parādu un personu, ieskaitot personas datus, normatīvajos aktos noteiktā kartībā reģistrētās parādnieku un kredītinformācijas (kredītvēstures) datu bāzēs, kā arī saglabāt un nodot trešajām personām informāciju, kas iesniegta, pārraidīta un nosūtīta komersantam, tai skaitā personas datus un ar darījumu saistīto informāciju, lai nodrošinātu darījuma izpildi, kā arī gadījumos, kad persona nav pienācīgi pildījusi darījuma nosacījumus. Apstrādi veicam uz likuma, līguma (darījuma) un leģitīmas intereses pamata.
4.10.7. Komersanta un trešo personu (sadarbības partneru) piedāvājumu vadība. Mērķis attiecas uz pasākumiem, kas tiek veikti, lai nodrošinātu personām informāciju par pakalpojumiem, tai skaitā tiešās tirgvedības ietvaros. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses un datu subjekta sniegtas piekrišanas pamata.
4.10.8. Krāpniecības novēršana un/vai kredītrisku novērtēšana. Mērķis attiecas uz tiesisko interešu aizsardzību un likumisko un līgumisko saistību izpildi. Mērķis ietver datu apstrādi, tai skaitā pirms darījuma noslēgšanas un tā izpildes laikā, kas var ietvert ar informācijas apstrādi saistītas darbības krāpniecības novēršanai un kredītrisku novērtēšanai. Apstrādi veicam uz likuma, līguma (darījuma), leģitīmas intereses un datu subjekta sniegtas piekrišanas pamata.
4.10.9. Saistošo normatīvo aktu izpilde. Mērķis attiecas uz normatīvajos aktos paredzēto personas datu apstrādes pamatu, piemēram, grāmatvedības, nodokļu, nodevu u.c. jomās.
4.10.10. Komersanta infrastruktūras, pakalpojumu, informācijas, darbinieku, klientu un apmeklētāju drošība, prettiesisku vai citādu apdraudējumu novēršana, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas sekmēšana objektos un tiem piegulošā teritorijā, tai skaitā tīklā un informācijas sistēmās. Mērķis attiecas uz pasākumiem, kas tiek veikti ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā veicot videonovērošanu, caurlaižu režīmu un citus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu apdraudējumu un aizsardzību, kuru realizē ar loģiskās aizsardzības līdzekļiem. Apstrādi veicam uz likuma, līguma un leģitīmas intereses pamata.
4.10.11. Komersanta organizatoriskā pārvaldība (t.sk lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite, komersanta pēctecības nodrošināšana, sabiedrisko attiecību un sociālās atbildības realizācija). Mērķis attiecas uz pasākumiem uzņēmuma integrētai pārvaldībai, tai skaitā saskaņā ar nacionāliem un starptautiski atzītiem korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošinot iekšējo procesu atsekojamību, kontroli un pilnveidošanu. Apstrādi veicam uz likuma un leģitīmas intereses pamata.
4.10.12. Grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldība. Mērķis attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u.tml. Apstrādi veicam uz likuma un līguma (darījuma) pamata.
4.10.13. Procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu un tīkla datu statistika un analītika, korelāciju un tendenču noteikšanai, lai tos attīstītu un pilnveidotu. Mērķis attiecas uz EDEM-TOUR rīcībā esošo personas datu apstrādi, lai izvērtētu pakalpojumu pārdošanas rezultātus nolūkā attīstīt un pilnveidot pakalpojumus, procesus, sistēmas un tīklu un noteiktu uzņēmuma mērķus un attīstības virzienus. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.
4.10.14. Klientu servisa nodrošināšana “dzīves cikla” ietvaros, tai skaitā apmierinātības un lojalitātes uzlabošana. Mērķis attiecas uz personas datu apstrādi sadarbības pilnveidošanai, lojalitātes veicināšanai un apmierinātības uzturēšanai (lojalitātes zvans, servisa zvans personai ar mērķi uzlabot pieredzi, vēlmju un vajadzību noskaidrošana, personas apmierinātības noteikšana). Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.
4.10.15. Personas datu apstrāde iekšējos administratīvos nolūkos EDEM-TOUR grupas ietvaros. Mērķis attiecas uz personas datu apstrādi grupas uzņēmumu iekšējos administratīvos nolūkos, piemēram, interešu konflikta novēršanai un prettiesisku darījumu novēršanai. Apstrādi veicam uz leģitīmas intereses pamata.
4.11. Jebkurā no minētajiem gadījumiem EDEM-TOUR apstrādā Personas datus tikai ,ciktāl to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.


5. Kā EDEM-TOUR aizsargā Personas datus?

Fizisku personu interešu aizsardzības nolūkos, nepārtraukti attīstām savus drošības procesus un pasākumus. Šādi drošības pasākumi ietver personāla, informācijas un tehnisko resursu, IT infrastruktūras, iekšējo un publisko tīklu, kā arī EDEM-TOUR objektu aizsardzību. Šo pasākumu ietvaros nodrošinām atbilstošu informācijas aizsardzības līmeni, lai nepieļautu neautorizētu piekļuvi Personas datiem.


6. Kam EDEM-TOUR var sniegt Personas datus?

6.1. Personu datu apmaiņa var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos, kad tam ir konkrēts mērķis, piemēram, EDEM-TOUR var rasties nepieciešamība sniegt Personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:
6.1.1. Sadarbības partneri. Komersanti, ar kuriem EDEM-TOUR noslēgti sadarbības līgumus un pastāv savstarpējas saistības. Piemēram, pakalpojumu nodrošināšanai (t.sk. tūrisma operatori, tūrisma aģentūras, vīzu centri, autotransporta kompānijas, apdrošinātāji u.tml.), piegādes nodrošināšanai (t.sk. rēķinu izdruka, paku un līgumu piegāde u.c., tostarp kurjeri, pasts u.tml.), pakalpojumu kvalitātes kontrolei (t.sk. aptauju veicēji u.c.), drošībai un aizsardzībai (sadarbības partneri, kas sniedz atbalstu EDEM-TOUR darbinieku, klientu, apmeklētāju, objektu un infrastruktūras drošībai un aizsardzībai, kā arī krāpniecisku, prettiesisku vai citādu EDEM-TOUR interešu apdraudējuma un aizskāruma novēršanai, tai skaitā apsardze, juridiskās palīdzības sniedzēji u.c.) un pārvaldības nodrošināšanai (sadarbības partneri EDEM-TOUR organizatorisko, finanšu vadības un grāmatvedības procesu pārvaldībai un nodrošināšanai, tai skaitā auditori, revidenti, pasākumu organizētāji u.c.).
6.1.3. Iestādes/uzņēmumi, kas nodarbojas ar parādu piedziņu (kredītuzraudzību). Tai skaitā, parādu piedziņas uzņēmumi, kredītspējas vērtēšanas uzņēmumi, tiesu izpildītāji, administratori un citas personas parādu piedziņas (kredītuzraudzības) procesā.
6.1.4. Uzraudzības iestādes. Piemēram, tirgus uzraudzības iestādes, tiesībsargājošās institūcijas un glābšanas dienesti atbilstoši normatīvajiem aktiem.
6.1.5. Trešās personas. Piemēram, fiziskas vai juridiskas personas, publiskas iestādes, aģentūras vai struktūras, kas nav datu subjekti, pārziņi vai apstrādātāji.
6.2. Papildus iepriekš minētajam var būt gadījumi, kad nododam Personas datus citai personai saistībā ar uzņēmumu pāreju, jebkuru apvienošanos, iegūšanu, EDEM-TOUR aktīvu pārdošanu, Pakalpojuma sniegšanas nodošanu citam komersantam u.tml.
6.3. Apstrādājam arī Anonimizētus datus, kas nav saistīti ar specifisku fizisku personu un nedod iespēju identificēt datu subjektu. Šādi dati var tik izmantoti citiem mērķiem un nodoti citām personām.
6.4. EDEM-TOUR nodrošina Personas datu konfidencialitāti, veicot drošības pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


7. Cik ilgi EDEM-TOUR glabā datus?

7.1.Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai izmantojam kritērijus, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī ņemam vērā fiziskām personām paredzētās tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.
7.2.Anonimizētu datu glabāšanai tiešā veidā ierobežojumi nav piemērojami, taču arī tos glabājam tikai nepieciešamajā apjomā un ilgumā.


8. Kā EDEM-TOUR lieto sīkdatnes?

8.1. Līdzīgi kā citās mājas lapās, arī EDEM-TOUR mājas lapā var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija.
8.2.Sīkdatnes EDEM-TOUR ļauj noteikt vispieprasītākās mājas lapas daļas (kuras mājas lapas daļas un cik ilgi apmeklētāji tās apmeklē). Detalizētāka informācija par sīkdatnēm ir pieejama EDEM-TOUR Sīkdatņu izmantošanas noteikumos, kas pieejami EDEM-TOUR mājas lapā https://www.Edem-Tour.lv.
8.3. Ja vien normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk, personai jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, taču tādā gadījumā, īpaši, ja minētie dati ir tehniski būtiski, pastāv iespēja, ka nevarēsim šo Pakalpojumu nodrošināt tādā pašā apmērā kā iepriekš.


9. Kādas ir datu subjekta tiesības un pienākumi?

9.1. Datu subjektam ir tiesības:
9.1.1. iepazīties ar informāciju, kādu EDEM-TOUR par viņu glabā, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un nepamatoti neskar citu personu tiesības. Informāciju par sevi var iegūt jebkurā EDEM-TOUR nodrošinātajā kanālā, kas dod iespēju identificēt personu, tai skaitā, piemēram, atnākot uz EDEM-TOUR klientu centru;
9.1.2. pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai nepieciešamības gadījumā papildināšanu, dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Informējam, ka datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā, ir iespējama daļēja vai pilnīga pakalpojumu/procesu apturēšana neatgriezeniskā veidā. Izvēloties saņemt informāciju par sevi attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā saņemšanas veida drošumu un personu, kas darbojas iesniedzēja pārstāvībā, rīcību;
9.1.3. pieprasīt apstrādē esošo personas datu kopiju, ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības. Jāpatur prātā tas, ka par visām papildus kopijām, ko pieprasa datu subjekts, EDEM-TOUR var iekasēt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām;
9.1.4. jebkurā brīdī vieglā veidā atsaukt sevis sniegtās piekrišanas. Piekrišanu sniegšana vai atsaukums ir personas brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus. Tomēr, ja persona nolemj atsaukt kādu no sniegtajām piekrišanām, jāņem vērā, ka ar konkrēto piekrišanu saistītā datu apstrāde vairs netiks nodrošināta un var vairs nebūt pieejamas iespējas iepriekšējā apmērā. Piemēram, atsaukums aktuālo ziņu saņemšanai nozīmēs, ka vairs netiks piegādāti jaunumi vai citas aktualitātes. Būtiski atcerēties, ka šāds atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veikta līdz atsaukumam, likumīgumu;
9.1.5. jebkurā brīdī un bez maksas iebilst pret savu datu apstrādi, ko veicam tiešās tirgvedības nolūkos, tostarp profilēšanai, ciktāl tā saistīta ar šādu tiešo tirgvedību, neatkarīgi no tā, vai tā ir sākotnējā vai turpmākā apstrāde.
9.1.6. sazināties ar EDEM-TOUR un tirgus uzraudzības iestādēm par datu apstrādes jautājumiem. Ja nepieciešams atbalsts plašākai informācijas saņemšanai par šo Privātuma politiku, datu apstrādes aspektiem vai piemērojamiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, aicinām vērsties pie EDEM-TOUR, lai ar rūpību varam izskatīt radušos jautājumu un sniegt atbildi. Jebkurā gadījumā fiziskai personai vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijā (datu aizsardzības uzraudzības iestāde Latvijā).
9.2. EDEM-TOUR datu subjektu iesniegumus saistībā ar minētajām tiesībām izskata bez maksas. Iesnieguma izskatīšana var tikt atteikta vai par to var tik piemērota samērīga samaksa, ja tie iesniegti acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, kā arī citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. Iesniegumu var iesniegt jebkurā EDEM-TOUR klientu centrā vai attālināti, nodrošinot iespēju sevi identificēt kā konkrētu personas datu subjektu un pārliecināties par iesniegtā pieprasījuma būtību un pamatojumu.
9.3. Datu subjektam ir pienākums:
9.3.1. saprātīgā laika periodā sniegt EDEM-TOUR informāciju par izmaiņām sniegtajos datos. EDEM-TOUR ir svarīgi, ka EDEM-TOUR rīcībā ir patiesa un aktuāla informācija;
9.3.2. nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros varam lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu. Tas nepieciešams konkrētās personas un citu personu datu aizsardzībai, lai būtu skaidrs, ka tieši šī persona ir Personas datu subjekts un, ka saziņas un/vai sadarbības ietvaros izpaustā informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai personai, neaizskarot citu personu tiesības. Piemēram, kad persona vēlas noskaidrot ziņas par sevi, atsūtot EDEM-TOUR pieprasījumu. Šādā gadījumā EDEM-TOUR ir svarīgi pārliecināties, ka tieši šī persona ir šo pieprasījumu parakstījusi un iesniegusi. Attiecīgi, varam lūgt sniegt papildu identificējošu informāciju. Tomēr, ja persona nebūs sniegusi papildu informāciju un/vai EDEM-TOUR būs šaubas par pieprasītāja identitāti, tad Personas datu aizsardzības nolūkos (lai tie netiktu izpausti trešajām personām) varam atlikt pieprasījuma izskatīšanu līdz brīdim, kad būsim pārliecināti par to, ka tieši šī persona pieprasījusi minētās ziņas;
9.3.3. jau pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar šo Privātuma politiku, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. Šī Privātuma politika ir neatņemama EDEM-TOUR sniegto pakalpojumu sastāvdaļa. EDEM-TOUR sagaida, ka dati, kas EDEM-TOUR tiek sniegti, neskar citu personu intereses. Gadījumos, kad saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem personai ir iespēja dot piekļuvi vai kopīgi ar citu personu izmantot savus Pakalpojumus, tā ir atbildīga par šo personu informēšanu par konkrēto procesu ietvaros veikto datu apstrādi un no tā izrietošajām saistībām. Gadījumos, kad dati tiešā veidā attiecas uz citu personu (datu subjektu maiņas gadījumā), personai ir pienākums bez kavēšanās Mūs par to informēt. Līdz pilnai personu identifikācijai dati tiek attiecināti uz konkrēto fizisko personu kā uz datu subjektu.


10. Kā iespējams uzzināt informāciju par izmaiņām šajā Privātuma politikā?

Tā kā pastāvīgi pilnveidojam un attīstām savu darbību, pastāv iespēja, ka periodiski grozīsim un papildināsim šo Privātuma politiku. Tādēļ aicinām regulāri iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo versiju. Tā pieejama EDEM-TOUR saziņas kanālos, tostarp EDEM-TOUR klientu centros un EDEM-TOUR mājas lapā www.EdemTour.lv. Kad veiksim izmaiņas šajā politikā, par to informēsim ar paziņojumu EDEM-TOUR mājas lapā. Būtisku izmaiņu gadījumā informācija var tikt sniegta papildu kanālos, piemēram, pašapkalpošanās interneta vietnē.


11. Kā ar EDEM-TOUR sazināties?

11.1. Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku vai Personas datu apstrādi, aicinām ar EDEM-TOUR sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju vai, sazinoties ar EDEM-TOUR datu aizsardzības speciālistu.
11.2. “Edem-Tour” SIA, Rīga, Ruses iela 9, Rīga, LV-1029
11.3. EDEM-TOUR informatīvais tālrunis: 67282183
11.4. e-pasts: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
11.5. Datu aizsardzības speciālists: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
11.6. Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS

SIA Edem Tour, vien. reģistrācijas Nr. 40003815081, tūrisma aģentu un tūrisma operatoru reģistrācijas Nr. datubāzē (TATO) Nr. 2011-2, turpmāk tekstā OPERATORS, no vienas puses un  KLIENTS, no otras puses, noslēdz šo Līgumu par tūrisma pakalpojumu nodrošināšanu, saskaņā ar Ceļojuma programmu.

Izbraukšanas un atgriešanās laiks un vieta var tikt precizēta vismaz vienu dienu pirms plānotās izbraukšanas un atgriešanās dienas.

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:
1.1. Klients piekrīt, ka fiziskās personas dati tiek izmantoti tikai ar ceļojumu organizēšanu saistīto dokumentu noformēšanā un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
1.2. TŪROPERATORS organizē tūrisma braucienu atbilstoši Ceļojuma programmai, kas noslēdzot šo Līgumu tiek izsniegta KLIENTAM un ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Parakstot šo Līgumu, KLIENTS apliecina, ka ir iepazinies ar Ceļojuma programmu.
1.3. Tūrisma pakalpojuma cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti Ceļojuma programmā, sadaļā „ceļazīmes cenā ietilpst”.

2. PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN MAKSĀJUMI:
2.1. Kopējā cena par tūrisma pakalpojumu tiks aprēķināta automātiski un nosūtīta uz noradīto reģistrācijas laikā e-pastu rēķinu veidā.
2.2. Piesakoties ceļojumam, KLIENTS iemaksā OPERATORAM avansa iemaksu 30% no ceļazīmes cenas. Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē sev vietu autobusā. Ja Klients atsakās no tūrisma brauciena, iemaksātais avanss netiek atgriezts.
2.3. Pilnu brauciena samaksu KLIENTS veic ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.
2.4. Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts piesakoties ceļojumam. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši OPERATORA norādījumiem.
2.5. Gadījumā, ja nepieciešama vīza, KLIENTS iesniedz nepieciešamos dokumentus un atbild par dokumentu patiesīgumu.
2.6. Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.

3. TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1. TŪROPERATORS atbild par klientam piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts ceļojuma programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.
3.2. TŪROPERATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un / vai cenā) 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs (LR MK noteikumi Nr. 353).
3.3. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.
3.4. Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski negroza ceļojuma mērķi un nolūkus.
3.5. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa maiņa. Tad KLIENTAM autobusā tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas tehniski ir iespējams.
3.6. OPERATORS apņemas nekavējoties informēt KLIENTU par TŪROPERATORA pakalpojumu izmaiņām.
3.7. Ja Klients ceļo viens un vēlas izmantot vienvietīgo numuru vai nav iespēju izmitināt viņu kopā ar kādu no ceļojuma līdzbraucējiem. Piemaksa par izmitināšanos vienvietīgā numurā noradīta tūrisma programmas aprakstā. Ja Klients nepiekrīt piemaksai par izmitināšanu vienvietīgā numurā un nav iespējams izmitināt viņu kopā ar kādu no līdzbraucējiem, viņam ir tiesības atteikties no ceļojuma ne vēlāk kā 20 dienas pirms izbraukšanas dienas, saņemot atpakaļ visas veiktās iemaksas.
3.8. Saskaņā ar viesnīcu iespējām TŪROPERATORAM ir tiesības izvietot KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros vai trīsvietīgajos (TRPL) standarta numuros, t.sk. vairākus ģimenes locekļus.
4.8 KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu.
4.9 Gadījumā, ja KLIENTS ceļojuma laikā vēlas mainīt iepriekš noteikto maršrutu vai atteikties no piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem, TŪROPERATORS atsakās no jebkādas atbildības un patur naudu par neizmantotajiem pakalpojumiem.


4. KLIENTA TIESĪBAS UZ PIENĀKUMI:
4.1. Ja KLIENTAM nav pieņemamas brauciena cenas izmaiņas vai arī ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā TŪROPERATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no AĢENTA piedāvājumiem vai atteikties no ceļojuma pirms brauciena, saņemot atpakaļ visas iemaksas.
4.2. KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, to obligāti precizējot dienu pirms ceļojuma, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100 % ceļojuma samaksu.
4.3. KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS samaksā radušos zaudējumus.
4.4. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā. Ja KLIENTS tos pārkāpj, TŪROPERATORAM ir tiesības pārtraukt KLIENTA ceļojumu bez jebkādas kompensācijas un TŪROPERATORS nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.
4.5. Ja brauciena laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
4.6. Ja brauciena laikā KLIENTAM ir sūdzības par pakalpojumu, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Ja grupas vadītājs nevar novērst attiecīgās nepilnības nekavējoties, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM. KLIENTS ir tiesīgs pieteikt prasījumu par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, adresējot to
TŪROPERATORAM, iesniedzot vai nosūtot prasījumu tā juridiskajā adresē.
4.7. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.
4.8. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem OPERATORS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos
nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

5. ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA UN CEĻOJUMA ATCELŠANA:
5.1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 4.1. punktu, sekojošus maksājumus:
Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 29 – 20 dienas – KLIENTS zaudē 50 % no PAKALPOJUMU summas.
Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 19 – 10 dienas – KLIENTS zaudē 75 % no PAKALPOJUMU summas.
Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 10 dienām – KLIENTS zaudē 100 % no PAKALPOJUMU summas.
Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.
KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.
5.2. TŪROPERATORAM ir tiesības atcelt KLIENTA ceļojumu ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma nepietiekama dalībnieku skaita dēļ, kā arī ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu vai notikumu dēļ, kurus TŪROPERATORS nevarēja paredzēt vai novērst, arī ievērojot visu nepieciešamo piesardzību., Šajā gadījumā TŪROPERATORS piedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu.
5.3. TŪROPERATORS neatbild par KLIENTA aizturēšanu robežšķērsošanas laikā, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS neatmaksā KLIENTAM pakalpojuma cenu un nesedz nekādus zaudējumus.
5.4. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot OPERATORAM ne vēlāk kā 5 dienas pirms brauciena. Nepilsoņiem jāievēro vīzu izsniegšanas termiņi. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi.
5.5. TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).

6. APDROŠINĀŠANA:
6.1. Ceļojuma cenā neietilpst apdrošināšana. Tūrists apņemas veikt savu un citu šajā līgumā minēto tūristu dzīvības un veselības apdrošināšanu ceļojuma laikā.

7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izskatīts LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.
7.3. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka visas vēlmes ir izteiktas šajā līgumā, visi punkti ir apspriesti un izskaidroti.

Каждый турист мечтает, чтобы долгожданное путешествие прошло гладко и было наполнено только приятными впечатлениями.
 
Однако не стоит забывать о необходимости обезопасить себя и своих близких. Поэтому при подготовке к путешествию советуем уделить особое внимание оформлению туристической страховки. После приобретения страхового полиса вы будете уверенны, что в экстренной ситуации вам окажут скорую медицинскую помощь, которая не потребует дополнительных расходов. Кроме того, наличие страховки защитит вас в случае утери или кражи багажа, непредвиденного прерывания поездки и других происшествий.
Оставить заявку на изготовление страхового полиса можно в нашем офисе. Мы поможем выбрать подходящую программу страхования, подробно объясним правила возмещения расходов и рассчитаем выгодную стоимость страховки.
Каждый клиент имеет возможность оформить любые виды страховок:

  • медицинскую
  • страховка для визы;
  • страхование от невыезда;
  • страхование от несчастного случая;
  • страхование багажа;
  • страхование юридической помощи;
  • страхование гражданской ответственности перед третьими лицами.

Вы сами выбираете подходящую форму страхования – индивидуальную или на группу.
 
Также дополнительно мы предлагаем страховку для любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта.
Сотрудничество с одной из крупнейших страховых компаниями Balta и BTA позволяет гарантировать нашим клиентам комфорт и безопасность во время путешествия. Наши партнеры уже более 10 лет предоставляют широкий выбор страховых программ по привлекательным ценам.
 
Обращаем ваше внимание на то, что вы можете самостоятельно рассчитать стоимость полиса, а также приобрести его не выходя из дома. Получить дополнительную информацию и осуществить покупку можно здесь.
 
Мы заботимся о вашей безопасности.

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS

VISPĀRĒJĀ DAĻA
TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS:
1.1. TŪROPERATORS Edem-Tour SIA (kurš ir kompleksā tūrisma pakalpojuma organizētājs) sagatavo, TŪRISMA AĢENTŪRA pārdod, bet KLIENTS pērk tūrisma pakalpojumu — CEĻOJUMU, saskaņā ar šo LĪGUMU.
1.2. Parakstot šo līgumu, KLIENTS apstiprina, ka AĢENTŪRA ir nodrošinājusi viņam izvēles iespējas un CEĻOJUMU KLIENTS ir izvēlējies starp vairākiem alternatīviem piedāvājumiem
2. APMAKSAS NOTEIKUMI:
2.1. CEĻOJUMA cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti, LĪGUMA Speciālās daļas sadaļā "Pakalpojumi, kas ietverti kompleksā tūrisma pakalpojuma cenā".
2.2. CEĻOJUMA cena tiek maksāta sekojošā kārtībā:
2.2.1. piesakoties uz CEĻOJUMU, KLIENTS iemaksā TŪRISMA AĢENTŪRAI avansa maksājumu 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no CEĻOJUMA kopējās summas;
2.2.2. CEĻOJUMA samaksu pilnā apmērā KLIENTS un KLIENTA ceļabiedri veic ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas pirms CEĻOJUMA sākuma.
2.2.3. Par apmaksas kavējumu šajā LĪGUMĀ paredzēto maksājumu noteiktos termiņos KLIENTAM /TŪRISMA AĢENTŪRAI ir pienākums apmaksāt TŪROPERATORAM līgumsodu 1(viens)% apmērā no noteiktās ceļojuma pilnas summas par katru nokavēto dienu. Norādīta līgumsoda apmaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
2.3. TŪROPERATORS ir tiesīgs atsevišķos gadījumos noteikt atšķirīgu apmaksas kārtību un termiņus, par to informējot TŪRISMA AĢENTŪRU/ KLIENTU vai KLIENTA ceļabiedrus, izdarot attiecīgās piezīmes LĪGUMA Speciālajā daļā.
2.4. Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts savlaicīgi, brīdī, kad KLIENTS piesakās CEĻOJUMAM. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši TŪRISMA AĢENTŪRAS norādījumiem.
2.5. CEĻOJUMA cena var palielināties Latvijas Republikas likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā no degvielas cenām, lidostu nodokļu, nodevu un valūtas kursa pieauguma, vai citu no TŪROPERATORA neatkarīgu apstākļu dēļ. Cenas palielināšanas (samazināšanas) kārtība ir sekojošā: pakalpojuma cena tiek palielināta vai samazināta atbilstoši summai, par kuru sniegtā pakalpojuma atsevišķā pozīcija tiek samazināta vai palielināta.
2.6. KLIENTAM ir tiesības uz CEĻOJUMU cenas samazināšanu, ievērojot 2.5.punktā paredzēto kārtību un gadījumus.
2.7. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, KLIENTS nosūta maksājuma apstiprinājumu vai tā kopiju uz AĢENTŪRAS e-pastu.
Bankas maksu par bankas pārskaitījumu sedz KLIENTS. Par maksājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir saņemts AĢENTŪRAS bankas norēķinu kontā.
3. TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1. Nodrošināt CEĻOJUMU KLIENTAM atbilstoši šī līguma nosacījumiem, LR likumdošanas, Eiropas Savienības saistošajo normatīvo aktu un jo sevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – VDAR) noteiktajām prasībām;
3.2. TŪROPERATORS organizē CEĻOJUMU KLIENTAM saskaņā ar attiecīgo CEĻOJUMA programmu. Padomi Tūristam ir atrodami TŪROPERATORA tīmekļa vietnē https://edemtour.lv un citi materiāli, kas apraksta ceļojumu. TŪROPERATORA mājas lapā https://edemtour.lv tiek publicēta visa jaunākā un aktuālā informācija par attiecīgo CEĻOJUMU un izmaiņām tā programmā.
3.3. TŪROPERATORS atbild par KLIENTAM piedāvātā CEĻOJUMA izpildi, kā tas ir paredzēts CEĻOJUMA programmā un LĪGUMA Speciālajos noteikumos, neatbild par gadījumiem un kompensācija netiek maksāta, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, neparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majeure (ārkārtēju, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu gadījumā, kā arī tādu notikumu dēļ, ko TŪROPERATORS nevarēja paredzēt vai
novērst, tai skaitā tehniskas problēmas ar transportu, no kurām nevarēja izvairīties, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību.
TŪROPERATORS neatbild un kompensāciju neizmaksā arī par autopārvadātāju un aviopārvadātāju darbībām saistībā ar pasažieru un bagāžas pārvadājumiem , taču KLIENTS ir tiesīgs prasīt, bet TŪROPERATORAM ir jāaprēķina cenas samazinājums, ja šāds samazinājums ir veidojies sakarā ar minēto neparedzēto apstākļu iestāšanos.
3.4. CEĻOJUMA veiksmīgas un drošas norises interesēs vai, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ, kā arī force majeure (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) apstākļu gadījumā, TŪROPERATORS ir tiesīgs veikt izmaiņas CEĻOJUMA programmā un / vai cenā, par to attiecīgi paziņojot KLIENTAM.
3.4.1. Gadījumā, ja TŪROPERATORS nespēj izpildīt Līgumu force majeure apstākļu dēļ, PUSES vienojas, ka:
3.4.1.1. TŪROPERATORS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, atmaksājot KLIENTAM samaksāto naudu par CEĻOJUMU brīdī, kad attiecīgais pakalpojuma sniedzējs (piemēram, viesnīcas, aviokompānijas, transporta kompānijas, gidi, u.c.) atmaksās TŪROPERATORAM tā samaksātās naudas summas par CEĻOJUMA organizēšanu, vai 
3.4.1.2. TŪROPERATORS piedāvā KLIENTAM līdzvērtīgu braucienu. Gadījumos, kuri paredzēti Ministru Kabineta noteikumu 380 (Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem), TŪROPERATORS apņemas atmaksāt iemaksāto naudu Klientam 14 dienu laikā.
3.5. Ja TŪROPERATORAM pirms CEĻOJUMA ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst CEĻOJUMA programmai, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts CEĻOJUMA programmā un būtiski negroza CEĻOJUMA mērķi un nolūkus.
3.6. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa/aviokompānijas maiņa. Šādā gadījumā KLIENTAM, cik tas tehniski ir iespējams, autobusā/lidmašīnā tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta.
3.6.1. KLIENTS ir informēts, ka aviopārvadājuma pakalpojuma sniedzējs var mainīt izlidošanas laiku pēc saviem ieskatiem, nenorādot izmaiņu iemeslus. Šādos gadījumos KLIENTS apņemas neizvirzīt pretenzijas pret TŪROPERATORU
3.7. Saskaņā ar viesnīcu iespējām TŪROPERATORAM ir tiesības izvietot KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros, t.sk. vairākus ģimenes locekļus.
3.8. Ja KLIENTS tiek izmitināts viens, jo viņam nav atrasts numura biedrs, vai KLIENTS pats vēlas tikt izmitināts vienvietīgajā numurā, viņam par to ir jāveic piemaksa saskaņā ar cenrādi programmā.
3.9. TUOPERATORS neatbild par CEĻOJUMA izmaiņām (izmaiņām pakalpojumu programmā) trešo personu rīcības vai bezdarbības dēļ, kas saistīts ar atteikumu KLIENTAM vīzas saņemšanai, nesavlaicīgu lēmumu pieņemšanu vīzas izsniegšanai. Ja KLIENTS/I nesaņem iebraukšanas vīzu un pie tā nav vainojama TUROPERATORA, naudas summa netiek atmaksāta. Ja CEĻOJUMUS tiek atlikts vai pagarināts no TUROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ, ar to saistītos papildus izdevumus sedz KLIENTS un/vai KLIENTI no saviem finansiāliem lĪdzekļiem, ja ar OPERATORU nav panākta cita vienošanās.
3.10. Gadījumā, ja TŪROPERATORAM pirms CEĻOJUMA sākuma ir nepieciešams būtiski mainīt kādu būtisku LĪGUMA noteikumu, to nekavējoties paziņo KLIENTAM un nodrošina iespēju:
3.10.1. iepazīties ar CEĻOJUMA sniegšanas papildnoteikumiem un akceptēt tos;
3.10.2. pieprasīt aizstāt CEĻOJUMU ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes ceļojumu pakalpojumiem (ja TŪROPERATORS tādu var nodrošināt). Šajā gadījumā puses vienojas par kārtību, kādā KLIENTS samaksā par augstākas kvalitātes ceļojumu pakalpojumiem, sedzot cenas starpību. Ja piedāvātajiem ceļojumu pakalpojumiem ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, cenas starpība tiek izmaksāta KLIENTAM;
3.10.3. Atkāpties no līguma un saņemt par ceļojumu samaksāto naudas summu.
4. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
4.1. No KLIENTA saņemto KLIENTA un pārējo Ceļotāju personas datu saņēmējs ir TŪROPERATORS Edem-Tour SIA , kurš ir kompleksā tūrisma pakalpojuma organizētājs. Personas dati tiks izmantoti tikai nodošanai sekojošiem saņēmējiem:
4.1.1. aviokompānijai, kura nodrošinās ceļotājiem pasažieru un bagāžas aviopārvadājuma pakalpojumu čartera vai regulārajā lidojumā,
4.1.2. transfēra kompānijai, kura nogādās Ceļotājus no lidostas galamērķa valstī uz viesnīcu un pēc tam atpakaļ no viesnīcas uz lidostu,
4.1.3. KLIENTA izvēlētajai viesnīcai ceļojuma galamērķa valstī,
4.1.4. KLIENTA izvēlētajai dzīvības un veselības apdrošināšanas sabiedrībai, kura veiks Tūrista un/vai pārējo ceļotāju dzīvības un veselības apdrošināšanu,
4.1.5. kā arī atsevišķos gadījumos attiecīgās ārvalsts vēstniecība.
4.1.6. Šiem personas datu saņēmējiem personas dati tiks nodoti minimāli nepieciešamajā apjomā, kas pamatoti nepieciešams, lai varētu tikt sniegts attiecīgais tiešais pakalpojums. Nekādām citādākām vajadzībām Tūrista sniegtie personas dati netiks izmantoti.
4.1.7. TŪROPERATORS apliecina, ka ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu no klientiem saņemto personas datu aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī VDAR prasībām, kā arī parakstījusi ar Tūrisma Operatoru Fizisko personu datu aizsardzības līgumu.
4.2. Tūrisma Operatoram ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos un VDAR noteiktajā kārtībā dzēst visu informāciju par Tūristu un pārējiem Ceļotājiem gadījumā, ja attiecīgs pieprasījums ir saņemts no attiecīgā datu subjekta.
4.3. KLIENTS un pārējie Ceļotāji ir informēti, ka gadījumos, kad ceļojuma galamērķis atrodas ārpus Eiropas SavienTbas teritorijas, uz kuru neattiecas VDAR prasības, šādā gadījumā tūrisma
4.4. Tūrisma Operators nevar garantēt to personas datu drošību, kas tiek nodoti aviokompānijai (vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums), transfēra kompānijai (vārds, uzvārds) vai viesnīcai (vārds, uzvārds, dzimšanas datums). Tūrists un pārējie Ceļotāji piekrīt saņemt Ceļojumu ar šādu nosacījumu.
4.5. Ja KLIENTS uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības, kas saistītas ar personas datiem, KLIENTAM ir tiesības nekavējoties sazināties ar Aģentūru un/vai TŪROPERATORU pa e-pastu Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript., pa tālruņa numuru +371 67282183 vai adresē: Aspāzijas bulvāris 32-305, Rīga, LV-1050, Latvia. KLIENTAM ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, LV-1050, Rīga, Latvija; Tel. +371 6722
3131; Fakss: +371 6722 3556; e-pasts: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.; mājas lapa: http://www.dvi.gov.lv.
4.6. AĢENTŪRA un TŪROPERATORS KLIENTA personas datus apstrādā ne ilgāk, kā pieprasa norādītie personas datu apstrādes mērķi vai paredz piemērojamie normatīvie tiesību akti, ja tajos noteikts ilgāks datu glabāšanas termiņš.

Search

Мы используем cookie
Мы используем файлы cookie. Некоторые из них необходимы для работы сайта, а другие помогают нам улучшить этот сайт и удобство работы пользователей. Если вы отклоните их, вы не сможете использовать все функции сайта.