Tūrisma līgums

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS

SIA Edem Tour, vien. reģistrācijas Nr. 40003815081, tūrisma aģentu un tūrisma operatoru reģistrācijas Nr. datubāzē (TATO) Nr. 2011-2, turpmāk tekstā OPERATORS, no vienas puses un  KLIENTS, no otras puses, noslēdz šo Līgumu par tūrisma pakalpojumu nodrošināšanu, saskaņā ar Ceļojuma programmu.

Izbraukšanas un atgriešanās laiks un vieta var tikt precizēta vismaz vienu dienu pirms plānotās izbraukšanas un atgriešanās dienas.

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:
1.1. Klients piekrīt, ka fiziskās personas dati tiek izmantoti tikai ar ceļojumu organizēšanu saistīto dokumentu noformēšanā un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
1.2. TŪROPERATORS organizē tūrisma braucienu atbilstoši Ceļojuma programmai, kas noslēdzot šo Līgumu tiek izsniegta KLIENTAM un ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Parakstot šo Līgumu, KLIENTS apliecina, ka ir iepazinies ar Ceļojuma programmu.
1.3. Tūrisma pakalpojuma cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti Ceļojuma programmā, sadaļā „ceļazīmes cenā ietilpst”.

2. PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN MAKSĀJUMI:
2.1. Kopējā cena par tūrisma pakalpojumu tiks aprēķināta automātiski un nosūtīta uz noradīto reģistrācijas laikā e-pastu rēķinu veidā.
2.2. Piesakoties ceļojumam, KLIENTS iemaksā OPERATORAM avansa iemaksu 30% no ceļazīmes cenas. Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē sev vietu autobusā. Ja Klients atsakās no tūrisma brauciena, iemaksātais avanss netiek atgriezts.
2.3. Pilnu brauciena samaksu KLIENTS veic ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.
2.4. Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts piesakoties ceļojumam. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši OPERATORA norādījumiem.
2.5. Gadījumā, ja nepieciešama vīza, KLIENTS iesniedz nepieciešamos dokumentus un atbild par dokumentu patiesīgumu.
2.6. Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.

3. TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1. TŪROPERATORS atbild par klientam piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts ceļojuma programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.
3.2. TŪROPERATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un / vai cenā) 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs (LR MK noteikumi Nr. 353).
3.3. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.
3.4. Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski negroza ceļojuma mērķi un nolūkus.
3.5. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa maiņa. Tad KLIENTAM autobusā tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas tehniski ir iespējams.
3.6. OPERATORS apņemas nekavējoties informēt KLIENTU par TŪROPERATORA pakalpojumu izmaiņām.
3.7. Ja Klients ceļo viens un vēlas izmantot vienvietīgo numuru vai nav iespēju izmitināt viņu kopā ar kādu no ceļojuma līdzbraucējiem. Piemaksa par izmitināšanos vienvietīgā numurā noradīta tūrisma programmas aprakstā. Ja Klients nepiekrīt piemaksai par izmitināšanu vienvietīgā numurā un nav iespējams izmitināt viņu kopā ar kādu no līdzbraucējiem, viņam ir tiesības atteikties no ceļojuma ne vēlāk kā 20 dienas pirms izbraukšanas dienas, saņemot atpakaļ visas veiktās iemaksas.
3.8. Saskaņā ar viesnīcu iespējām TŪROPERATORAM ir tiesības izvietot KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros vai trīsvietīgajos (TRPL) standarta numuros, t.sk. vairākus ģimenes locekļus.
4.8 KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu.
4.9 Gadījumā, ja KLIENTS ceļojuma laikā vēlas mainīt iepriekš noteikto maršrutu vai atteikties no piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem, TŪROPERATORS atsakās no jebkādas atbildības un patur naudu par neizmantotajiem pakalpojumiem.


4. KLIENTA TIESĪBAS UZ PIENĀKUMI:
4.1. Ja KLIENTAM nav pieņemamas brauciena cenas izmaiņas vai arī ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā TŪROPERATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no AĢENTA piedāvājumiem vai atteikties no ceļojuma pirms brauciena, saņemot atpakaļ visas iemaksas.
4.2. KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, to obligāti precizējot dienu pirms ceļojuma, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100 % ceļojuma samaksu.
4.3. KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS samaksā radušos zaudējumus.
4.4. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā. Ja KLIENTS tos pārkāpj, TŪROPERATORAM ir tiesības pārtraukt KLIENTA ceļojumu bez jebkādas kompensācijas un TŪROPERATORS nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.
4.5. Ja brauciena laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
4.6. Ja brauciena laikā KLIENTAM ir sūdzības par pakalpojumu, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Ja grupas vadītājs nevar novērst attiecīgās nepilnības nekavējoties, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM. KLIENTS ir tiesīgs pieteikt prasījumu par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, adresējot to
TŪROPERATORAM, iesniedzot vai nosūtot prasījumu tā juridiskajā adresē.
4.7. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.
4.8. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem OPERATORS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos
nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

5. ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA UN CEĻOJUMA ATCELŠANA:
5.1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 4.1. punktu, sekojošus maksājumus:
Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 29 – 20 dienas – KLIENTS zaudē 50 % no PAKALPOJUMU summas.
Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 19 – 10 dienas – KLIENTS zaudē 75 % no PAKALPOJUMU summas.
Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 10 dienām – KLIENTS zaudē 100 % no PAKALPOJUMU summas.
Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.
KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.
5.2. TŪROPERATORAM ir tiesības atcelt KLIENTA ceļojumu ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma nepietiekama dalībnieku skaita dēļ, kā arī ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu vai notikumu dēļ, kurus TŪROPERATORS nevarēja paredzēt vai novērst, arī ievērojot visu nepieciešamo piesardzību., Šajā gadījumā TŪROPERATORS piedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu.
5.3. TŪROPERATORS neatbild par KLIENTA aizturēšanu robežšķērsošanas laikā, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS neatmaksā KLIENTAM pakalpojuma cenu un nesedz nekādus zaudējumus.
5.4. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot OPERATORAM ne vēlāk kā 5 dienas pirms brauciena. Nepilsoņiem jāievēro vīzu izsniegšanas termiņi. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi.
5.5. TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).

6. APDROŠINĀŠANA:
6.1. Ceļojuma cenā neietilpst apdrošināšana. Tūrists apņemas veikt savu un citu šajā līgumā minēto tūristu dzīvības un veselības apdrošināšanu ceļojuma laikā.

7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izskatīts LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.
7.3. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka visas vēlmes ir izteiktas šajā līgumā, visi punkti ir apspriesti un izskaidroti.

Search

Мы используем cookie
Мы используем файлы cookie. Некоторые из них необходимы для работы сайта, а другие помогают нам улучшить этот сайт и удобство работы пользователей. Если вы отклоните их, вы не сможете использовать все функции сайта.